طرح پیشنهادی جهت سرمایه گذاری در زمینه مشاوره و استقرار استانداردهای مدیریتی ISO

نرم افزار IMSbase با ایده استقرار الکترونیکی استانداردهای سری IMS و سایر استانداردهای مشابه  با ورژن 2015 و 2018 با محوریت مدیریت استراتژیک، ریسک و مدیریت دانش تهیه گردیده است. در حال حاضر همانگونه که در جداول زیر توضیح داده شده بندهای عمومی و جدید استاندارد ها را پوشش میدهد. در تلاش بوده ایم این نرم افزار به صورت قابل تعمیم ، استقرار استاندارد ها را میسر سازد. اکنون در تلاش هستیم رویه استقرار الکترونیکی را بوسیله آن در سطح کشور ترویج و تبلیغ نماییم. توجیه این گونه استقرار بر مورادی است که برای مدیران یک سازمان می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در توجیه نخست Paper less نمودن سیستم استقرار استانداردها، مزیت های بدیهی و عمیقی را ایجاد می کند. راحتی کار، مزیت بدیهی و عمقی  شدن کار بر روی استانداردها گذشته از تهیه مستندات، مزیت عمیق این موضوع است. هنگامی که مسئول تضمین کیفیت سازمان وقت باارزش خود را صرف امور مستندات و کارهای مشابه نکند می تواند به سمت کمک به مدیریت استراتژیک سازمان حرکت کند و استانداردها را از حالت الزام یا اعتبار تبلیغی به ستونی برای استحکام سازمان و بهره وری هرچه بیشتر آن بدل کند.

در توجیه بعدی می تواند هزینه استقرار و نگه داری از سیستم مدیریت استاندارد خود را از لحاظ نیروی انسانی، کاغذ، زمان ، منابع و زیرساخت به حداقل برساند. زیرا در مدل استقرار الکترونیک زمان و نیروی انسانی زیادی که صرف ارتباطات ، امور مستندات و کارهای اولیه می شود به حداقل کاهش می یابد.

توجیه دیگر تسهیل دریافت یا ارائه مشاوره در امور استانداردهاست. در این باره باید متذکر گردید که استقرار الکترونیک به خودی خود راهنمایی و قالب برای انجام امور ارائه میدهد.

مزیت دیگر آن است که از لحاظ تسهیل ارتباط با مشتری و نظر سنجی از او و فراتر از آن درخواست صحه گذاری محصول از طرف او ، بدست خواهد آمد. صحه گذاری محصول اطلاعات دقیق مشتری پس از کاربرد محصول در محیط استفاده را به شما گزارش خواهد نمود.

مزیت دیگر ماهیتی است که یک پایگاه داده الکترونیکی به عنوان مخزن دانش  و Share کننده آن دارد. بنابراین یکی از وجوه استقرار الکترونیکی استانداردها همان مدیریت دانش است که البته ابزارهای خاص موجود در نرم افزار به این موضوع کمک خواهند نمود.

.به دلایل و توجیهاتی که ذکر شد از کلیه شرکت های اعطا کننده گواهینامه ، شرکت های مشاوره ، صنایع، سازمانها و سایرین تقاضا می گردد با حمایت مالی یا دانش و نیروی انسانی از این پروژه حمایت نموده و بستر ایجاد شده توسط این نرم افزار را تکمیل و بسط دهند.

Automatic Slideshow

Change image every 2 seconds:

1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text
1 / 3
Caption Text

جدول مربوط به استاندارد ISO9001:2015

سایر استانداردها بر محور و نگاه عام استاندارد 9001 پیاده سازی می گردند.

بند عنوان بند استاندارد نحوه پیاده سازی الکترونیکی
1-4 درک سازمان و محیط آن این بخش در منو های  ثبت آیتم های SWOT  ، امتیازدهی به آنها ، استخراج استراتژی و ریسک های استراتژی دیده شده است. روش تدوین استراتژی SWOT به صورت کامل در این نرم افزار گنجانده شده است و به راحتی میتوانید این روش را به صورت دوره ای انجام دهید و موارد گذشته را بازنگری کنید. در این متد ابتدا نقاط ضعف ، قوت ، تهدید و فرصت سازمان دریافت و ثبت می گردد. البته این ثبت می تواند بوسیله افراد دیگر نیز صورت بگیرد. سپس در صفحه امتیاز به آیتم ها که مخصوص جلسه امتیازدهی تدوین شده است می توانید موارد ثبت شده را مرور کرده و به آنها امتیاز دهید امتیاز دهی موارد داخلی از موارد خارجی متفاوت است. در مرحله بعد مواردی که به صورت بارز تشخیص داده شده اند به طور خودکار وارد ماتریس SWOT می شوند و در اینجا بوسیله راهنمایی های انجام شده می توانید در جلسه تدوین استراتژی، استراتژی های متفاوت در دسته بندی چهارگانه تهاجمی، تدافعی و .. را استخراج نمایید. در مرحله بعد بندهای خط مشی طبق استراتژی های بدست آمده تدوین یا ویرایش می شوند. زیر هر بند خط مشی نیز اهداف و برنامه ها قرار دارند. برای هر استراتژی می توانید یک KPI تعریف کنید و در مواعد پایش آن را مقدار دهی کرده و در قالب نمودارهایی تحقق آنها را بررسی کنید.
2-4 درک نیازها و انتظارات طرف ذی نفع در منو های  ذینفعان و ریسک و فرصت ذینفعان دیده شده است. در قسمت اول در مورد ذینفعان، نحوه تعامل با آنها و نیز در مورد الزامات آنها اطلاعاتی جمع آوری می گردد و در قسمت دوم ریسک ها و فرصت های مربوط به هر  یا چند ذینفع  دیده می شود.
3-4 تعیین دامنه کاربرد در صفحه ی استخراج استراتژی به همراه چشم انداز و ماموریت سازمان وارد می شود تا با نگاه به این دو استراتژی ها از ماتریس SWOT استخراج گردد.
4-4 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن در صفحه SIPOC با متد SIPOC به تعریف فرایندها پرداخته می شود. منابع مورد نیاز ، دانش مورد نیاز و سایر موارد در این قسمت برای هر فرایند مشخص می شود. در صفحه ریسک ها و فرصت های فرایند نیز ریسک و فرصت یک یا چند فرایند مشخص می شود. در صفحه تعریف معیارهای فرایندی معیارهایی با فرمول و پارامتر تعریف می گردند که توسط مسئولین فرایندها در دوره های مشخص نمونه گیری شده و ثبت می شوند. در صفحه مشاهده نمودار می توانید تاریخچه معیارهای فرایندی را به صورت نمودار نرمال شده مشاهده کنید. در صفحه تجزیه و تحلیل نیز می توان تجزیه و تحلیل مربوط به معیارهای فرایندی را وارد نمود.
1-5 تعهد و رهبری در ویرایش جدید بر هماهنگی خط مشی و اهداف کیفیت با جهت گیری استراتژیک تاکید شده است. بنابراین تاکید، در صفحه  تدوین خط مشی ، بند های خط مشی با نگاه به استراتژی های حاصل از ماتریسSWOT تدوین می شوند و اهداف کیفیت نیز در صفحه هدف و برنامه بستگی مستقیم به هر یک از بند های خط مشی دارند.
بوسیله نرم افزار می توانید به راحتی امور معوق را برای انجام اطلاع رسانی نمایید.
این نرم افزار شامل داشبورد مدیریت برای جمع بندی داده های مربوط به اقدام اصلاحی، مدیریت دانش ، ارزیابی تامین کنندگان، حضور در دوره های آموزشی، نظام پیشنهادات و ... می باشد.
2-1-5 تمرکز بر مشتری در صفحه ریسک  و فرصت  فرایندی در فرایند تولید یا کنترل کیفی ریسک ها و فرصت های مربوط به انطباق محصولات و خدمات دیده می شود. در صفحه الزامات قانونی الزامات قانونی در حیطه هر استاندارد مشخص شده و در صفحه ریسک و فرصت الزامات قانونی موارد ریسک و فرصت مربوطه دیده می شوند.
2-5 خط مشی در ویرایش جدید بر هماهنگی خط مشی و اهداف کیفیت با جهت گیری استراتژیک تاکید شده است. بنابراین تاکید در صفحه  تدوین خط مشی ، بند های خط مشی با نگاه به استراتژی های حاصل از ماتریس SWOTتدوین می شوند
3-5 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی در صفحه چارت سازمانی می توانید نقش ها ، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی مرتبط با مسئول هر فرایند و سایرین را مشخص کنید . مسئول هر فرایند در صفحه SIPOC مشخص شده است.
1-6 اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصت ها در چهار صفحه  ریسک و فرصت ذینفعان، استراتژی ، الزامات و فرایندها ریسک های ذکر شده در ویرایش جدید و اقدام کنترلی آنها ثبت می گردد. هر ریسک یا فرصت ممکن است یک یا چند علت داشته باشد و هر علت نیازمند اقدام کنترلی یا بدست آوری  مخصوص خود است. هر علت می تواند با 5 پارمتر از جمله اهمیت ،  میزان تاثیر بر مشتری و ...  امتیاز گذاری شود . با بازنگری سالانه این موارد می توانید اقدامات کنترلی اثر بخش را با کاهش در درجه نهایی علت های آنها مشخص نمایید و رویکرد جدید نسبت به رفع علت ریسک یا بهره برداری از فرصت را طراحی نمایید. این صفحات به گونه ای طراحی شده اند که تمامی موارد مرتبط حتی المکان در یک دید به افراد ارائه شود. سایر انواع ریسک را می توانید در قالب این صفحات ثبت کنید.
در مورد استاندارد محیط زیست ورژن 2015 ریسک و فرصت های سازمان و فرایند مدیریت محیط زیست و سایر موارد مشابه در چهارچوب صفحات فوق تعیین می شوند و ریسک جنبه های زیست محیطی در صفحه ریسک و جنبه برای هر جنبه زیست محیطی به صورت جداگانه تعیین می شود. این ریسک یا فرصت ها قالب استانداردی دارند که می توانید از میان آنها مواردی را انتخاب کنید.
2-6 اهداف کیفیت و طرح ریزی دستیابی به آنها اهداف کیفیت در یک سلسله آبشاری پس از بند های خط مشی باز می شوند و بند های خط مشی با توجه به جهت گیری استراتژیک تعیین می شوند. ساختار آبشاری صفحه هدف  و برنامه برای پوشش این بند از استاندارد به صورت زیر است:
استراتژی ها > بند های خط مشی > اهداف کلان > اهداف خرد >  برنامه > مراحل برنامه
پایش برنامه ها توسط مجریان انجام می گردد و موارد ثبت شده به تایید مدیریت یا تضمین کیفیت می  رسد
3-6 طرح ریزی تغییرات در حال حاضر برای ویرایش بعدی نرم افزار ، روال و چرخش فرم طرح ریزی تغییرات بین افراد تصمیم گیرنده برای تغییر، در حال ایجاد است. در اینجا هدف از تغییر و آثار آن و سایر مواردی که استاندارد به آنها اشاره کرده است دیده شده است.
1-7 منابع در صفحه SIPOC منابع مورد نیاز هر فرایند دیده می شود. با تعریف فرایند کلی سازمان در این بخش می توانید منابع کلی را لحاظ نمایید. این منابع می تواند شامل نیازهای تامین کنندگانی باشد که با آن فرایند ارتباط مستقیم دارند.
1-3-7 زیر ساخت در صفحه SIPOC زیر ساخت مورد نیاز هر فرایند دیده می شود. با تعریف فرایند کلی سازمان در این بخش می توانید زیر ساخت های کلی را لحاظ نمایید.
4-1-7 محیط اجرای فرایند در نرم افزار صفحه ای مخصوص پایش محیط اجرای فرایند وجود ندارد البته در این بخش نیاز به اطلاعات مستند نیست. اما برخی از قسمت ها به صورت غیر مستقیم این مورد را پوشش می دهند مانند بخش هایی که اطلاعات خاصی مانند رتبه های آموزشی و  اثر بخشی آموزش را به اطلاع همه می رسانند یا آزاد بودن (پیش فرض) درخواست تغییر سند، اقدام اصلاحی و ارائه پیشنهاد برای همه کارکنان که می تواند منجر به بهینه شدن فضای اجرا برای آنها شود و شواهدی را در اختیار ممیز قرار دهد.
بوسیله این نرم افزار می توان سیستم نظام پیشنهادات را در سازمان پیاده سازی نمود. ضمنا ماژول ارزیابی تامین کنندگان به صورتی طراحی شده است که می توان بوسیله آن هرگونه نظر سنجی را در سازمان برگزار نمود.
6-1-7 دانش سازمانی برای پیاده سازی مدیریت دانش در این نرم افزار سه روش وجود دارد. در روش اول که روش کامل تر است مدیریت دانش به صورت یک کار قابل ارجاع در می آید البته مطالب به صورت آزاد نیز قابل دریافت هستند. در این روش در موعد سالیانه یا دلخواه به پرسنل سازمان ارجاعی داده می شود تا مطالب دانشی خود در زمینه های چندگانه ای که استاندارد بر آنها تاکید کرده است را به اشتراک بگذارند. مهمترین بحث در این قسمت نوع اطلاعاتی که باید جمع آوری گردد این اطلاعات در 8 دسته مفاد بند استاندارد را پوشش می دهند. برای مثال دانش مرتبط با مشتری یا تامین کننده یا دانش مربوط به انطباق محصول دو قسمت مهمی هستند که باید مدیریت شوند. در باره هر موضوعی که افراد به اشتراک می گذارند فیلم ، عکس ، صوت یا سند ضمیمه قابل دریافت است. اطلاعات از دید فرایندها دسته بندی می شوند و تاکید بر مستند سازی آنها یا آدرس دهی مستندات وجود دارد.
پس از اتمام جمع آوری دوره ای داده ها ، مسئول تضمین کیفیت یا کاربران با حق سرپرستی، می توانند تعیین کنند که چه مواردی از اطلاعات جمع آوری شده برای انتشار مناسب هستند. ممکن است مطالبی اهمیت محرمانه بودن داشته باشند.  ماژول مربوط به مدیریت دانش با تنظیمات خاصی می تواند در فضای اینترنت در اختیار کارکنان قرار گیرد تا آنها از ان طریق داده های خود را وارد نمایند. این ماژول به صورت مناسب برای موبایل طراحی گردیده است.
در روش دوم از روش سلول های دانش استفاده می شود که دانش سازمان به صورت دیدگاه های خاص به هر بخش یا فعالیت موجود در سازمان جمع آوری می گردد. برای مثال ممکن است مطلبی از دید تعمیرات الکتریکی در مورد یک قسمت از خط تولید دریافت گردد.
درروش سوم بوسیله بررسی خاصی که در سازمان انجام می شود بستر ذخیره سازی و اتشار تحت وب برای اسناد سازمان شما طراحی می گردد و این طراحی در نرم افزار قرار داده می شود. اصول این روش بر مبنای سایت FTP و برخی تکنیک های مدیریت دانش استوار است.
شایان ذکر است نرم افزار به تایید ممیزین بین المللی MAKE نیز رسیده است. صفحات این بخش در منوی مدیریت دانش قرار دارند.
بوسیله نرم افزار می توانید به راحتی کتابخانه الکترونیک برای سازمان راه اندازی نمایید.
بوسیله نرم افزار می توانید به راحتی روزنامه الکترونیک برای سازمان راه اندازی نمایید.
2-7 صلاحیت در صفحه سوابق آموزش تمامی سوابق آموزشی پرسنل به صورت مدارک داخل یا خارج سازمانی قابل انتشار و مشاهده است. در صفحه کارنامه اثر بخشی نیز اثر بخشی تمامی دوره ها به تفکیک دوره و هر فرد قابل دستیابی است. اثر بخشی دوره های آموزشی به صورت خودکار پس از گذشت 6 ماه از تاریخ اتمام دوره به مدیران مربوط ارجاع می گردد تا با جدول مخصوص نسبت به اثر بخشی آموزش هر فرد امتیاز داده شود. در صفحه چارت سازمانی علاوه بر مشخص شدن سلسله مراتب چارت به صورت آبشاری برای هر پست یا جایگاه شغلی اطلاعات شناسنامه شغل، استاندارد شغل و شرایط احراز شغل آپلود می گردد و برای همه افراد قابل دسترسی است.
3-7 آگاهی در تمامی قسمت های نرم افزار سعی شده است تا اطلاعات الزامی مثل خط مشی یا اهداف و سایر اطلاعات مورد نیاز برای پرسنل برای آنها انتشار یابد. برای مثال در صفحه ورود نرم افزار با جستجوی ساده ای می توان به هر یک از اسناد از جمله خط مشی دسترسی پیدا کرد. در صفحه دسترسی سریع لینک های مورد نیاز در ممیزی در اختیار همه قرار گرفته است.
4-7 ارتباطات در ویرایش جدید در حال تهیه ماژول ارتباطات هستیم.
5-7 اطلاعات مستند یکی از کارا ترین قمست های نرم افزار است و با استفاده از آن می توانید کل سیستم IMS و استاندارد های اضافی را به صورت کاملا بدون کاغذ، پیاده سازی نمایید. در قسمت ارسال اسناد می توانید اسناد را به صورت کد جدید یا کد ویرایش خورده منتشر کنید و به طور خودکار از راکد شدن ویرایش های قبلی اطمینان حاصل نمایید می توانید هر مدرک را به یک یا چند واحد یا همه واحدها تحویل دهید. می توانید از لیست دریافت کنندگان اسناد مطلع شوید. کد گذاری اسناد به دو صورت خودکار و دستی انجام می شود که برای هر سازمان قابل تغییر است. با تمهیداتی می توان اسناد با کد بندی موجود را بارگذاری نمود. پس از اینکه سند را بارگزاری نمودید می توانید آن را برای امضا به افراد مختلف ارجاع دهید در قسمت تایید اسناد هر سند پس از بارگزاری به یک یا چند امضای مرتبط با خود می رسد و پس از انجام همه امضاها به صورت خودکار منتشر می شود.

یکی از مهترین قسمت های نرم افزار قسمت سوابق است که در آن می توانید کلیه اسناد و فرم های سازمان را به صورت پر شده و به تفکیک روز کاری و کد سند بایگانی نمایید و به روش دلخواه در سازمان به اشتراک بگذارید. این موضوع علاوه بر کمک شایانی که در بحث نظم سوابق خواهد کرد یکی از مهمترین شواهد اجرای مدیریت دانش خواهد بود. با درخواست هر سازمان بخش کنترل سوابق می تواند بر روی سرورهای خاص توسعه داده شود و امکانات آن سفارشی سازی گردند.

در قسمت دریافت اسناد با جستجوهای متنوع، هر واحد می تواند به اسناد خود دسترسی پیدا کند و دریافت آن اسناد را تایید کند.
در Master List می توانید به اطلاعات جامع اسناد و ویرایش های آن دسترسی داشته باشید.
در قسمت درخواست تغییر اسناد درخواست های تغییر سند به همراه فایل ضمیمه دریافت شده و در صفحه دیگری نتایج تغییرات به اطلاع عموم می رسد
در قسمت درخواست چاپ می توانید چاپ اسناد در سازمان را تحت کنترل واحد تضمین کیفیت دراورید.
2-8 الزامات برای محصولات و خدمات در صفحه الزامات قانونی الزامات مربوط به محصولات و خدمات تبت و بازنگری می گردند.
1-2-8 ارتباط با مشتری  به بند رضایت مشتری رجوع شود.
4-8 کنترل فرایندها، محصولات و خدماتی که از بیرون تامین شده در قسمت ارزیابی تامین کنندگان می توانید این الزام را به راحتی براورده نمایید. در این قسمت ارزیابی کلیه تامین کنندگان هر سازمان انجام می پذیرد. در قسمت تعریف تامین کننده تامین کنندگان مختلف دسته بندی می شوند . کلا هر تامین کننده از دو منظر فنی و مالی ارزیابی می گردد. در دوره های مشخص مثلا هر سال می توانید ارزیابی تامین کنندگان را به مسئولین مختلف ارجاع دهید. اگر تامین کننده از دید فنی ارجاع داده شود برای هر فن پرسشنامه خاص قابل تعریف است و مسئول مربوطه طبق آن پرسشنامه به سوالات پاسخ خواهد داد. در عن حال می توانید این ارزیابی را در آن واحد به چند نفر بسپارید تا نظرات ایشان معدل گیری شود. در کنار ارجاع از دیدگاه فنی ارجاع از دیدگاه مالی صورت می گیرد تا واحد بازرگانی بتواند تامین کننده را از این لحاظ ارزیابی کند در پایان هر تامین کننده در یکی از گرید های A تاD دسته بندی می شود که می توان در تحلیل های مختلف از آن بهره برد . ارزیابی تامین کنندگان ارزی و خارجی نیز امکان پذیر می باشد.
2-1-9 رضایت مشتری در صفحه  ثبت نام مشتری، مشتریان و الزامات یعنی نیازها و انتظارات آنان ثبت می شوند. در قسمت پرسشنامه مشتری به پرسشنامه پاسخ می دهند و در قسمت گزارش رضایت مشتری، گزارش های مختلفی از رضایت یک یا مجموعه مشتریان به صورت نمودار قابل مشاهده است. با بررسی این نمودار ها میتوان به دلایل مختلف نارضایتی یا رضایت مشتریان در دوره های مختلف دست یافت.
در کنار این نرم افزار نرم افزار تحت وب دیگری برای موبایل طراحی گردیده است که می توان داده های آن را با نرم افزار اصلی یکپارچه نمود. در این نرم افزار علاوه بر پرسشنامه مشتری دومورد مهم و اساسی دیگر یعنی صحه گذاری محصول پس از استفاده توسط مشتری و نیز شکایات مشتریان و نحوه رسیدگی به شکایات موجود است. این نرم افزار اقماری می تواند داشبورد سریع و کوچکی در مورد رضایت مشتری و صحه گذاری قابل ردگیری در اختیار مدیریت ارشد قرار دهد. به این وسیله مدیران سازمان می توانند به سرعت در مورد رضایت مشتری اطلاعات کسب کنند و به آن عکس العمل نشان دهند. این نرم افزار اقماری با توجه به نیاز هر سازمان قابل سفارشی سازی است.
2-9 ممیزی داخلی در قسمت برنامه ممیزی می توانید برنامه ممیزی را به اطلاع برسانید .
در قسمت ثبت اقدام اصلاحی (به بند مربوط مراجعه شود) ، هر ممیز داخلی یا خارجی می تواند عدم انطباق ها ، پتانسیل های بهبود و نقاط قوت فرایند مورد ممیزی خود را به همراه بند و متن بند استاندارد ثبت نماید این موضوع کمک می نماید تا حد امکان از ثبت موارد خارج از استاندارد در ممیزی های داخلی اجتناب شود و نیز به ممیزی شونده اطمینان دهد که مورد ثبت شده در مورد کدام بند استاندارد است. ممیز مشخص نماید که این مورد مربوط به کدام دوره ممیزی است. در صفحه ممیزی نتایج حاصل از کار تمامی ممیزین می تواند مورد بررسی سرممیز قرار گرفته و موارد غیر ضروری حذف یا اصلاح گردند. در همین قسمت نتایج ممیزی به صورت گزارش خودکار ممیزی تهیه شده و در اختیار عموم قرار می گیرد. این گزارش قابل چاپ بود و در ممیزی های بعدی می تواند نقطه مناسبی برای طرح سوالات یا چک لیست ممیزی باشد.
3-9 بازنگری مدیریت در ویرایش جدید در حال تهیه ماژول مصوبات بازنگری مدیریت هستیم.
2-10 عدم انطباق و اقدام اصلاحی یکی از مهمترین قسمت های نرم افزار ماژول اقدام اصلاحی است. بوسیله این ماژول با توجه به آنچه در تجارب اجرایی بدست آمده است میتوانید چرخه اقدام اصلاحی و در نتیجه بهبود مسمتر سازمان را در حجم وسیع با سرعت انجام بیشتری مدیریت کنید. ماژول اقدام اصلاحی به شما امکان ثبت عدم انطباق، نقاط قوت و پتانسیل های بهبود با درج تصویر را میدهد. درج تصویر در اقدام اصلاحی کمک شایانی به اظهار یک مسئله ، بررسی آن و ارائه راه کار برای حل آن می نماید.
در صفحه ثبت اقدام اصلاحی و گزارش ممیزی می توانید با انتخاب منشا صدور های مختلف مواردی را در کلاس های مختلف ثبت نمایید. در قسمت ویرایش اقدام اصلاحی اقدام های اصلاحی که به صورت خودکار شماره گذاری شده اند در چرخه قرار می گیرند. مسئول تضمین کیفیت یا نماینده مدیریت طبق روال موجود در سازمان اقدام های اصلاحی را به افراد برای بررسی ارجاع میدهند. پس از بررسی ارجاع برای انجام صورت می گیرد. در این هنگام دستورات و برنامه ای برای انجام اقدام اصلاحی ثبت می شود در مرحله بعد پس از انجام کار نتایج ثبت می شود و این موارد می تواند به تایید یک شاهد برسد. که البته این تایید بستگی به وال داخلی سازمان دارد. در انتها مدیر ارشد اجرایی است که میتواند انجام اقدام اصلاحی را تایید نماید . تمامی مراحل در دید افراد قرار دارد و می توانند نسبت به پیشرفت کار مطلع شوند. این موضوع می تواند اهتمام بسیار زیادی بر مسئله اقدامات اصلاحی ایجاد کند. در صورت درخواست امکان سفارشی سازی این ماژول با توجه به روال های سازمان وجود دارد.
در صفحه ارتباط ریسک و اقدام می توانید رابطه بین ریسک ها و جنبه های زیست محیطی بارز را تعیین یا مشاهده کنید.


جدول مربوط به استانداردهای OHSAS18001 / ISO45001 / ISO14001:2015

بند عنوان بند استاندارد نحوه پیاده سازی الکترونیکی
ریسک، جنبه و فرصت های HSE OHSAS18001 / ISO45001 / ISO14001:2015 در ماژول HSE در صفحه ثبت ریسک ، ریسک ایمنی یا جنبه زیست محیطی طبق جدول استاندارد به همراه درجه تعریف می شوند. این موارد می توانند به تفکیک واحدها و مکان ها دسته بندی شوند . در صفحه ریسک و جنبه افراد می توانند ریسک و جنبه مربوط به واحد خود را به راحتی مشاهده کنند. در همین جا سرپرست سیستم یا کارشناسان HSE می توانند ریسک ها و جنبه ها را بازنگری کرده یا برای آنها یک یا چند اقدام اصلاحی مشخص نمایند. محیط کاربری این بخش به گونه ای است که ریسک های با تعداد بالا را بتوان به راحتی بازنگری نمود.
ریسک جنبه زیست محیطی که از ریسک های جدید در استاندارد محیط زیست است با دسته بندی مشخص برای هر جنبه زیست محیطی قابل تعریف است.
در قسمت الزمات قانونی می توان الزامات مربوط به ایمنی و محیط زیست (و سایر استانداردها) را در دسته بندی های واحدها و بخش های کاری ثبت نمود. در صفحه ریسک و فرصت الزامات می توان ریسک و فرصت ذکر شده در استاندارد ISO14001:2015 را در مورد هر الزام مشخص نمود. ریسک و فرصت مربوط به ماهیت سازمان و ذینفعان محیط زیستی نیز در صفحات ریسک و فرصت استراتژی ، ریسک و فرصت فرایند محیط زیست و ریسک و فرصت ذینفعان ، در کنار ریسک های کیفی تعریف می شوند تا یکپارچگی آنها حفظ گردد.
پایش ادواری در قسمت چک لیست پایش ادواری می توانید برای استاندارد های مختلف چک لیست های پایش ادواری تعریف نمایید و در مواعد مشخص موارد یک لیست را پاسخ دهید و پاسخ ها را به یک اقدام اصلاحی متصل نمایید. تاریخچه پاسخ های شما در دسته بندی مکانی و تاریخی قابل بازیابی است. رابط این بخش بسیار ساده طراحی شده است. اجرای این قسمت تا حدود زیادی در وقت مسئول HSE صرفه جویی خواهد نمود. امکان کاربرد این بخش بر روی تبلت متصل به شبکه بیسیم می تواند چک لیست ها را در زمان بازدید به سرعت کامل نماید.
ارزیابی پارامتر دوره ای در قسمت چک لیست ارزیابی می توانید در دسته های مختلف لیست هایی برای اندازه گیری تعریف نمایید و در مواعد مشخص موارد یک لیست را پاسخ دهید و پاسخ ها را به یک اقدام اصلاحی متصل نمایید. تاریخچه پاسخ های شما در دسته بندی مکانی و تاریخی قابل بازیابی است. رابط این بخش بسیار ساده طراحی شده است. اجرای این قسمت تا حدود زیادی در وقت مسئول HSE صرفه جویی خواهد نمود.
اقدام اصلاحی به جدول فوق ردیف آخر مراجعه شود

تماس، واتساپ و تلگرام با : 09130343407

Email: Mohammadreza.behnood@gmail.com