خانه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
مستنداتی که باید در ISO9001 2015 برقرار یا نگه داری شوند

در این ویدیو تمام مواردی که در استادنارد ISO9001 2015 از اطلاعات مستند نام برده شده است را مرور می نماییم. این موارد در دو دسته Maintain Information و Retain Information نام برده شده است.

مستنداتی که باید در ISO9001 2015 برقرار یا نگه داری شوند

در این ویدیو تمام مواردی که در استادنارد ISO9001 2015 از اطلاعات مستند نام برده شده است را مرور می نماییم. این موارد در دو دسته Maintain Information و Retain Information نام برده شده است.